Verkkolehtien lyhyt esittely

Verkkolehtien samantyyppinen sisältö

Verk­ko­leh­des­sä ole­va ri­kas­tus­ma­te­ri­aa­li tar­koit­taa oppi­kir­jan ohel­la käy­tet­tä­vää ope­tus­ta ja opis­ke­lua tu­ke­vaa ai­neis­toa.

Oppi­kir­ja on sekä opet­ta­jal­le että opis­ke­li­jal­le ai­na­kin tois­tai­sek­si pää­työ­vä­li­ne ja ”käyt­tö­liit­ty­mä” –  Joko pe­rin­tei­ses­sä print­ti- tai säh­köi­ses­sä muo­dos­sa.

Rin­nal­la on kui­ten­kin hyvä olla täl­lais­ta ri­kas­tus­ma­te­ri­aa­lia, jota on help­po käyt­tää, kun se on säh­köi­ses­sä muo­dos­sa val­miik­si aihettain koot­tu­na ja jär­jes­tet­ty­nä.

Si­säl­lön run­ko­na on mit­ta­va ko­ko­el­ma ai­heit­tain jär­jes­tet­ty­jä link­ke­jä hy­vil­le net­ti­si­vuil­le, uu­ti­siin ja mui­hin läh­tei­siin.

Ar­tik­ke­leis­sa on joko te­ki­jän omia ku­via tai ne­tis­tä et­sit­ty­nä ai­het­ta hy­vin ha­vain­nol­lis­ta­via ”Public Domain”- ku­via.

Ma­te­ri­aa­lia voi ku­kin opet­ta­ja hyö­dyn­tää it­sel­leen so­pi­val­la ta­val­la esimerkiksi seuraavasti:
BI1 Eliömaailma
BI2 Solu ja perinnöllisyys
BI3 Ympäristöekologia
BI4 Ihmisen biologia
BI5 Bioteknologia
GE1 Sininen planeetta
GE2 Yhteinen maailma
GE3 Riskien maailma

Kuo­pi­os­sa 31.3.2014
Aar­ne Hag­man

Aar­ne Hag­man: Hau­ki­ve­del­lä

Lu­ki­on bi­o­lo­gi­an/maan­tie­teen ma­te­ri­aa­liaAar­ne Hag­man30.12.2013