Materiaalin käyttötapoja

Tietoa myös päivityksistä ja muista materiaaleista

Oppi­kir­ja on sekä opet­ta­jal­le että opis­ke­li­jal­le ai­na­kin tois­tai­sek­si pää­työ­vä­li­ne ja ”käyt­tö­liit­ty­mä” – Joko pe­rin­tei­ses­sä print­ti- tai säh­köi­ses­sä muo­dos­sa.

Rin­nal­la on kui­ten­kin hyvä olla täl­lais­ta ri­kas­tus­ma­te­ri­aa­lia, jota on help­po käyt­tää, kun se on säh­köi­ses­sä muo­dos­sa val­miik­si aihettain koot­tu­na ja jär­jes­tet­ty­nä.

Näis­sä verk­ko­leh­dis­sä ei ole mu­ka­na val­mii­ta tun­ti­suun­ni­tel­mia tai teh­tä­viä, kos­ka läh­tö­koh­ta­na on se, että ku­kin opet­ta­ja ra­ken­taa tun­tin­sa sekä muun ope­tuk­sen­sa omal­la ta­val­laan. Ma­te­ri­aa­li an­taa tä­hän mah­dol­li­suuk­sia esim. seu­raa­vas­ti:

Päivitystietoja

Saat verk­ko­leh­det käyt­töö­si sii­nä muo­dos­sa kuin ne sil­loin ovat. Huo­mi­oi kui­ten­kin se, että mi­nul­la on edel­leen käy­tös­sä Diigo ja siel­tä poi­min tuo­reim­mat lin­kit näi­hin verk­ko­leh­tiin sii­hen saak­ka, kun ne ovat vie­lä mi­nul­la päi­vi­tet­tä­vä­nä.

Käy­tän myös twitteriä, jon­ka streamini näet Rebelmouse- so­vel­luk­ses­sa. Siel­lä twiittaukseni on  ryh­mi­tel­ty kurs­seit­tain. Ne ovat pää­sään­töi­ses­ti me­di­a­vir­ras­ta poi­mit­tu­ja uu­ti­sia bi­o­lo­gi­an ja maan­tie­teen kurs­sien aihe­pii­rien asi­ois­ta.

Kurs­sien ra­ken­teen näet ”Pearltree”- so­vel­luk­ses­sa, mut­ta sitä en juu­ri­kaan enää päi­vi­tä.

Alla ole­vat Diigon, Rebelmousen ja Pearltreen si­vut on lin­ki­tet­ty kurs­si­koh­tai­ses­ti ao. verk­ko­leh­den en­sim­mäi­seen ar­tik­ke­liin.  Nämä so­vel­luk­set ovat mi­nul­la käy­tös­sä syys­kuun 2014 alku­puo­lel­le saak­ka.

Ar­tik­ke­leis­sa on link­ke­jä ku­vii­ni Flickrissä, Panoramiossa, EveryTrailissa sekä videohini YouTubessa. Nii­tä tu­len käyt­tä­mään tois­tai­sek­si vie­lä syk­syn 2014 jäl­keen­kin enkä myös­kään pois­ta siel­tä nii­tä ku­via ja vi­de­oi­ta, joi­hin on link­ki näi­den verk­ko­leh­tien ar­tik­ke­leis­sa.

Aktiivikäytössäni olevat pilvipalvelut
Lu­ki­on bi­o­lo­gi­an/maan­tie­teen ma­te­ri­aa­liaAar­ne Hag­man30.12.2013