Arkistojen aarteita

Blogi- ja muita juttuja

Olen koon­nut vuo­sien mit­taan kurs­sien eri ai­heis­ta te­ke­mä­ni blo­gi­ju­tut verk­ko­leh­tien ar­tik­ke­lei­hin. Näin ne­kin ovat tul­leet hyö­ty­käyt­töön. Ma­te­ri­aa­li­ar­kis­tois­ta löy­tyi muu­ta­kin käyt­tö­kel­pois­ta, jon­ka olen liit­tä­nyt verk­ko­leh­tiin. Olen li­sän­nyt ar­tik­ke­li­teks­tei­hin uu­sim­pia tie­to­ja.

Mui­ta asia­teks­te­jä verk­ko­leh­dis­sä on vä­hän, kos­ka nii­den tar­koi­tuk­se­na ei ole kor­va­ta oppi­kir­jan si­säl­tö­jä vaan ri­kas­tut­taa sen aihe­pii­re­jä.

Esimerkkejä
Blogijuttu

lau­an­tai 18. elo­kuu­ta 2012

Ajan­koh­tai­sia li­sään­ty­mis­toi­mia
(kat­kel­mia ju­tus­ta bi1-kurs­sin leh­des­sä)

Tämä vuo­si on ol­lut en­nä­tyk­sel­li­sen suo­tui­sa koi­vu­jen ku­kin­nal­le…Koi­vun sie­me­niä on joka pai­kas­sa. Itse asi­as­sa ne ovat koi­vun he­del­miä eli päh­ky­löi­tä, joi­den si­säs­sä sie­men on….Ei­len il­lal­la sain vi­de­oi­tua tois­ta ajan­koh­tais­ta li­sään­ty­mis­toi­min­taa eli ns ”len­to­muu­ra­hais­ten” par­vei­lua (Vi­deo)…

Tapaninpäivän 2004 tsunami (GE3-kurssi)

Muis­tin ge3- kurs­sin leh­teä teh­des­sä­ni, että seu­ra­sin tuo­ta ka­tast­ro­fia tosi tark­kaan: Ko­ko­sin mm. leh­dis­tä uu­tis­kat­sauk­sen ja tie­dot kuo­lon­uh­reis­ta. Nämä ra­por­tit löy­ty­vät ko­ko­nai­suu­des­saan verk­ko­leh­des­tä.

Uu­tis­kat­saus

Tä­hän on koot­tu leh­tien (Sa­von Sa­no­mat ja Hel­sin­gin Sa­no­mat; ”Haas­tat­te­lu tms lai­naus”) uu­tis­ot­si­koi­ta ka­tast­ro­fin jäl­kei­sil­tä päi­vil­tä. Nii­den­kin avul­la saa jon­kin­lai­sen kä­si­tyk­sen sii­tä, mi­ten tie­dot ta­pah­tu­nees­ta tar­ken­tui­vat jopa muut­tui­vat, mil­lai­sia seu­rauk­sia tsu­na­meil­la oli sekä mi­hin toi­men­pi­tei­siin ryh­dyt­tiin.

27.12.2004

29.12.2004

..jat­kuu ge3- kurs­sin verk­ko­leh­des­sä

Uusinta tietoa maapallon väestöstä (GE2-kurssi)

Af­rik­ka

Aa­sia

Eu­roop­pa

USA

La­ti­na­lai­nen Ame­rik­ka

Läh­de: Pek­ka Myk­kä­nen;: Lii­an pal­jon, lii­an van­ho­ja; Hel­sin­gin Sa­no­mat 2.2.2014

Kansallispuistoista (BI3-kurssi)

Päi­vi­tet­tyä tie­toa; Hel­sin­gin Sa­no­mat 20.1.2014; Vah­vim­min eh­dol­la ovat:

1.2.2014 Uu­det kan­sal­lis­puis­tot ovat Kon­ne­vesi ja Tei­jo

Lu­ki­on bi­o­lo­gi­an/maan­tie­teen ma­te­ri­aa­liaAar­ne Hag­man30.12.2013