Kuvien ja karttasovellusten yhteiskäyttöä

Ku­via ja eri­lais­ten so­vel­lus­ten tar­jo­a­mia mah­dol­li­suuk­sia on näis­sä verk­ko­leh­dis­sä käytetetty moni­puo­li­ses­ti hy­väk­si. Nii­tä voi käyt­tää sekä bi­o­lo­gi­an että maan­tie­teen kurs­seil­la

Mai­se­ma-ana­lyy­se­jä tai ym­pä­ris­tö­e­ko­lo­gi­an teh­tä­viä voit teet­tää ma­te­ri­aa­leis­ta, jois­sa on käy­tet­ty Kart­ta­paik­kaa, Goog­len katu­nä­ky­mää sekä Everytrail- ret­ki­ä­ni. Li­säk­si olen teh­nyt kuva-ar­tik­ke­le­ja, jois­sa on yh­dis­tet­ty sa­mal­le si­vul­le kart­ta ja sen alu­eel­ta ot­ta­ma­ni kuva. Kun Maan­mit­taus­lai­tos va­paut­ti aneistonsa va­paas­ti käyt­töön, huo­ma­sin sii­nä mah­dol­li­suu­den nii­den hyö­dyn­tä­mi­seen. Kar­tat olen siis ti­lan­nut Maan­mit­taus­lai­tok­sel­ta ja edi­toi­tu­nut ar­tik­ke­lei­hin so­pi­vik­si. Esi­merk­ki Tor­ni­on Kuk­ko­lan­kos­kes­ta nä­kyy ohes­sa ku­van­kaap­pauk­se­na.

Karttapaikka ja Googlen katunäkymiä
EveryTrail- retkiä

Moni­puo­lis­ta mai­se­ma-ana­lyy­siä ge2- kurs­sil­la

Lu­ki­on bi­o­lo­gi­an/maan­tie­teen ma­te­ri­aa­liaAar­ne Hag­man30.12.2013