Kuvia ja videoita

Ku­vat elä­vöit­tä­vät ope­tus­ta ja nii­tä voi käyt­tää mo­nin ta­voin myös tie­don läh­tee­nä ja teh­tä­vien ma­te­ri­aa­li­na. YouTubesta löy­tyy hy­viä vi­de­oi­ta eri kurs­seil­le. Nii­tä on va­li­koi­den lin­ki­tet­ty ar­tik­ke­lei­hin. Mu­ka­na on myös omia, ope­tus­käyt­töön so­vel­tu­via vi­de­oi­ta.

Ku­via on sekä teks­ti­ar­tik­ke­leis­sa että eril­li­si­nä kuva- ar­tik­ke­lei­na. Omia ku­vi­a­ni on verk­ko­leh­dis­sä yh­teen­sä parisataa! Omia ku­via va­li­tes­sa­ni olen kiin­nit­tä­nyt huomoita myös nii­den tek­ni­seen ja muu­hun­kin laa­tuun. Luon­nol­li­ses­ti ku­via on vain niis­tä ai­heis­ta, joi­ta olen ku­van­nut ja niil­tä seu­duil­ta, mil­lä olen ret­keil­lyt ja pai­kois­ta, jois­sa olen käy­nyt.

Li­säk­si ar­tik­ke­leis­sa on link­ke­jä Flickriin, Panoramioon ja YouTubeen: Näi­tä­kin voi hyö­dyn­tää ope­tuk­ses­sa mo­nin ta­voin.

Muu­al­ta ar­tik­ke­lei­hin lai­te­tut ku­vat ovat kaik­ki ”Public Domain”- tyyp­pi­siä eli nii­tä voi jatkokäyttää va­paas­ti il­man ra­joi­tuk­sia. Pal­ve­lua on näis­sä verk­ko­leh­dis­sä siis se­kin, että olen nii­tä val­miik­si et­si­nyt ja ope­tus­käyt­töön va­li­koi­nut.

Tässä esimerkkejä kuvistani Flickrissä ja Panoramiossa sekä videoista YouTubessa

Li­säk­si täs­sä on yksi esi­merk­ki Public Domain- ku­vas­ta ge3- kurs­sil­ta sekä seu­raa­vak­si kak­si kuva-ar­tik­ke­lia omis­ta ku­vis­ta

Kuva­kaap­paus BI3- kurs­sin kuva-ar­tik­ke­leis­ta:  Suo­ma­lai­sia avain­bi­o­toop­pe­ja

Cropattu ku­vas­ta: Map of the Sendai Earthquake 2011 and aftershocks until March 14, 2011 at 11:20. Uploader User:Heinz-Jo­sef Lücking (http://www2.demis.nl/quakes/) [Public domain], via Wikimedia Commons

Lu­ki­on bi­o­lo­gi­an/maan­tie­teen ma­te­ri­aa­liaAar­ne Hag­man30.12.2013