Runsas lähdemateriaali

Linkkikokoelmat aiheittain artikkeleissa

Ne­tis­tä löy­tyy hy­vin kurs­sei­hin liit­ty­vää ma­te­ri­aa­lia. Itse asi­as­sa pul­ma­na on­kin ma­te­ri­aa­lin suu­ri mää­rä ja eten­kin se, mi­ten sen pi­täi­si hel­pos­ti saa­ta­vil­la ja jär­jes­tyk­ses­sä. Näis­sä verk­ko­leh­dis­sä käy­tös­sä­si on mit­ta­va ko­ko­el­ma ai­heit­tain jär­jes­tet­ty­jä net­ti­läh­tei­tä. Ne muo­dos­ta­vat ar­tik­ke­lien kes­kei­sen si­säl­lön.

Olen koon­nut lu­ki­on bi­o­lo­gi­an ja maan­tie­teen kurs­sei­hin liit­ty­vä net­ti­ma­te­ri­aa­lia noin kym­me­nen vuo­den ajan Diigoon: Siel­lä on noin 5000 ai­heit­tain  tagitettua ja kurs­seit­tain lis­tat­tua link­kiä. Näis­sä verk­ko­leh­dis­sä olen pur­ka­nut nämä link­ki­lis­tat va­li­koi­den ar­tik­ke­lei­hin suo­rik­si lin­keik­si ko. läh­tei­siin. Sa­mal­la olen tar­kis­ta­nut nii­den toi­mi­vuu­den. Verk­ko­leh­dis­sä  saat tä­män run­saan ope­tus­ta ri­kas­tut­ta­va ma­te­ri­aa­lin omaan käyt­töö­si niin, ett­ei se jou­du huk­kaan.

Vaik­ka olen kar­si­nut link­kien mää­rää, nii­tä on edel­leen jois­sa­kin ai­heis­sa to­del­la run­saas­ti sil­loin, kun kat­son niis­tä ole­van hyö­tyä esim. teh­tä­vien läh­tee­nä.

Olen jär­jes­tä­nyt link­ke­jä myös myös aika­jär­jes­tyk­seen, jol­loin jo nii­den ot­si­koi­ta sil­mäi­le­mäl­lä saa hy­vän kä­si­tyk­sen esim. jon­kun tie­teen­alan ke­hi­tyk­ses­tä tai pro­ses­sin ku­lus­ta. Ohes­sa on täs­tä esi­merk­ki: ”Kan­ta­so­lu­jen” link­ki­lis­taa bi5- kurs­sil­ta. Sil­loin kun link­ke­jä on run­saas­ti, olen lait­ta­nut eng­lan­nin­kie­li­set erik­seen.

Mu­ka­na on myös link­ke­jä, jot­ka avau­tu­vat Goog­le Earthissä kat­sot­ta­vak­si.

Esimerkki lähdekokoelmasta bi5-kurssilta
Vi­deo YouTubessa
Nettimateriaalia suomeksi
Englanniksi
Esimerkki ge1-/ge3-kurssilta
Trom­bit ja suih­ku­vir­tauk­set
Tor­na­dot
Hur­ri­kaa­nit

Net­ti­läh­tei­tä. Täs­sä ku­vas­sa esi­mer­kit bi2- ja ge3-kurs­sil­ta

Lu­ki­on bi­o­lo­gi­an/maan­tie­teen ma­te­ri­aa­liaAar­ne Hag­man30.12.2013