Sisältö

Tietoa myös käyttöoikeuksista

Verk­ko­jul­kai­suis­sa ole­va ri­kas­tus­ma­te­ri­aa­li tar­koit­taa oppi­kir­jan ohel­la käy­tet­tä­vää ope­tus­ta ja opis­ke­lua tu­ke­vaa ai­neis­toa. Ma­te­ri­aa­lia voi ku­kin opet­ta­ja hyö­dyn­tää it­sel­leen so­pi­val­la ta­val­la. Sen käy­tös­tä on opas­tus­ta tä­män leh­den vii­mei­ses­sä ar­tik­ke­lis­sa.

Jul­kai­sut on teh­ty kai­kis­ta lu­ki­on bi­o­lo­gi­an ja maan­tie­teen val­ta­kun­nal­li­sis­ta pa­kol­li­sis­ta ja sy­ven­tä­vis­tä kurs­seis­ta ge4- kurs­sia lukuunottamatta. Sen si­säl­töä on mu­ka­na maan­tie­teen 1. kurs­sin ar­tik­ke­leis­sa.

Si­säl­lön run­ko­na on mit­ta­va ko­ko­el­ma ai­heit­tain jär­jes­tet­ty­jä link­ke­jä hy­vil­le net­ti­si­vuil­le, uu­ti­siin ja mui­hin läh­tei­siin.

Jul­kai­suis­sa on run­saas­ti valo­ku­vi­a­ni ja muu­ta kuva- ja kart­ta-ai­neis­toa. Ar­tik­ke­lei­hin olen koon­nut ai­hee­seen liit­ty­viä blo­gi­kir­joi­tuk­sia ja muu­ta­kin vuo­sien mit­taan syn­ty­nyt­tä ma­te­ri­aa­lia. Tä­män si­säl­lön ei ole tar­koi­tus kor­va­ta oppi­kir­jan teks­tiä, vaan ri­kas­tut­taa sitä m. ajan­koh­tai­sil­la uu­ti­sil­la ja esi­mer­keil­lä.

Materiaalien käyttöikeudet

Näi­den verk­ko­jul­kai­su­jen käyt­tö­oi­keu­det on mää­ri­tel­ty erik­seen OnEdun kaup­pa­pai­kas­sa. Si­nun tu­lee tu­tus­tua nii­hin. Jul­kai­su­jen  os­ta­mi­sen yh­tey­des­sä si­tou­dut nii­tä nou­dat­ta­maan.

Artikkeleissa olevat kuvat

Ar­tik­ke­leis­sa on sekä mi­nun omia ku­vi­a­ni että muis­ta läh­teis­tä pe­räi­sin ole­via ku­via. Vii­me mai­ni­tut ovat ”Public Domain”- tyypipä  eli täy­sin va­paas­ti ja il­man ra­joi­tuk­sia eril­li­si­nä­kin käy­tet­tä­viä. Näi­den ku­vien teks­tis­sä on mai­nin­ta nii­den läh­tees­tä ja ”public domain” mai­nin­ta.

Omien ku­vieni teks­tiin on mer­kit­ty ku­van ot­ta­jak­si Aar­ne Hag­man. Näi­tä ku­via saat käyt­tää vain ko. ar­tik­ke­lis­sa.

Pil­vi­pal­ve­luis­sa ole­vat ku­vat ja vi­de­ot

Ar­tik­ke­leis­sa on link­ke­jä mi­nun ku­vii­ni Flickrissä, Panoramiossa, EveryTrailissa sekä vi­de­oi­hi­ni YouTubessa. Näi­tä tu­len käyt­tä­mään vie­lä syk­syn 2014 jäl­keen­kin enkä myös­kään pois­ta tois­tai­sek­si siel­lä ole­via ku­via ja vi­de­oi­ta.

Tätä ”pil­ves­sä” ole­vaa kuva- tai muu­ta ma­te­ri­aa­li­ani et saa käyt­tää omas­sa ai­neis­tos­sa­si, sii­hen upo­tet­tu­na  il­man lu­paa­ni. Voit toki lin­kit­tää ne avau­tu­maan omaan ik­ku­naan/väli­leh­teen.

Aar­ne Hag­man
30.3.2014

Lu­ki­on bi­o­lo­gi­an/maan­tie­teen ma­te­ri­aa­liaAar­ne Hag­man30.12.2013